Μελέτες Υδροηλεκτρικών Έργων

FS Consultants - εξειδικευμένη μελετητική εταιρεία. Πρωτοπόρος τεχνική εταιρεία Σύμβουλων Μηχανικών.

Προμελέτη και Οριστική Μελέτη του έργου κοινού ενδιαφέροντος Αντλησιοταμίευσης στην περιοχή Αγ. Γεώργιος και Πύργος στην Αμφιλοχία, PCI 3.24, ισχύος 680 MW

Πληροφορίες Έργου Η μελέτη περιλαμβάνει δυο αντλησιοταμιετικά έργα.  Το αντλησοταμιευτικό έργο «Αγ. Γεωργίου» αποτελείται από τα εξής επιμέρους έργα: Ο Άνω Ταμιευτήρας δημιουργείται με την κατασκευή του φράγματος «Αγ. Γεωργίου» από σκληρό επίχωμα ύψους 55m.  Το Σύστημα Προσαγωγής συνδέει τον Άνω με τον Κάτω Ταμιευτήρα και περιλαμβάνει την υδροληψία εντός του Άνω Ταμιευτήρα, τη σήραγγα […]

Προμελέτη και Οριστική Μελέτη του έργου κοινού ενδιαφέροντος Αντλησιοταμίευσης στην περιοχή Αγ. Γεώργιος και Πύργος στην Αμφιλοχία, PCI 3.24, ισχύος 680 MW ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

FS Consultants - εξειδικευμένη μελετητική εταιρεία. Πρωτοπόρος τεχνική εταιρεία Σύμβουλων Μηχανικών.

Προμελέτη Υδραυλικών Έργων Υδροηλεκτρικού Έργου «Αυλάκι» επί του π. Αχελώου, ισχύος 84 MW

Πληροφορίες Έργου Αφορά στη σύνταξη προμελέτης του Υδροηλεκτρικού Έργου (ΥΗΕ) «Αυλάκι» επί του ποταμού Αχελώου, προκειμένου να αξιοποιηθεί υποστηρικτικά στη σύνταξη και υποβολή της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.). Η μελέτη περιλαμβάνει την επικαιροποίηση του βασικού σχεδιασμού του έργου, τον καθορισμό κύριων χαρακτηριστικών του έργου, τον προσδιορισμό απαιτούμενων ποσοτήτων για την κατασκευή και τον προσδιορισμό του

Προμελέτη Υδραυλικών Έργων Υδροηλεκτρικού Έργου «Αυλάκι» επί του π. Αχελώου, ισχύος 84 MW ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

FS Consultants - εξειδικευμένη μελετητική εταιρεία. Πρωτοπόρος τεχνική εταιρεία Σύμβουλων Μηχανικών.

Εκπόνηση συμπληρωματικών μελετών και μελετών επικαιροποίησης της οριστικής μελέτης του έργου Αντλησιοταμίευσης στην περιοχή Αγ. Γεώργιος και Πύργος στην Αμφιλοχία, PCI 3.24, ισχύος 680 MW

Πληροφορίες Έργου Οι μελέτες που εκπονούνται αποτελούν βάση για την εκπόνηση των αντίστοιχων  μελετών εφαρμογής για την κατασκευή του έργου. Συγκεκριμένα, παρέχεται μελετητική υποστήριξη στις αλλαγές σχεδιασμού, λόγω επικαιροποίησης τοπογραφικών διαγραμμάτων και εκτέλεσης πρόσθετων γεωτεχνικών ερευνών, όπου απαιτείται . Ενημερώνονται οι μελέτες των φραγμάτων Αγ. Γεωργίου και Πύργου σε συνεργασία με τους λοιπούς Μελετητές (γεωτεχνικούς,

Εκπόνηση συμπληρωματικών μελετών και μελετών επικαιροποίησης της οριστικής μελέτης του έργου Αντλησιοταμίευσης στην περιοχή Αγ. Γεώργιος και Πύργος στην Αμφιλοχία, PCI 3.24, ισχύος 680 MW ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Scroll to Top