Μελέτη Διευθέτησης ρέματος Αχαρνών (Καναπίτσα) ν. Αττικής από Χ.Θ. 0+000 (εκβολή στον π. Κηφισό) έως Χ.Θ. 12+000.

    • Διευθετήσεις & Οριοθετήσεις Ρεμάτων, Εκπόνηση Υδραυλικών Μελετών
Πληροφορίες Έργου Στα τμήματα του ρ. Αχαρνών όπου υπάρχει κοίτη του ρέματος οι λύσεις είναι μονοσήμαντες. Στις επαρκείς διατομές της φυσικής κοίτης δεν προτείνονται έργα διευθέτησης. Στις ανεπαρκείς προβλέπεται διευθέτηση με ανοικτή διατομή που διαμορφώνεται με βαθμιδωτά συρματοκιβώτια. Στα τμήματα που δεν υπάρχει κοίτη (Λ. Δεκελείας – Ξενοδοχουπαλλήλων) και στο τμήμα μεταξύ των οδών Μόλας και Θρακομακεδόνων που υπάρχει εντελώς ανεπαρκής διατομή με κτίσματα στη ζώνη της αναγκαίας διευθέτησης, προτείνονται στα πλαίσια της προμελέτης εναλλακτικές λύσεις.

Στο τμήμα από Λ. Δεκελείας έως οδό Ξενοδοχοϋπαλλήλων προτείνεται η κατασκευή κλειστού υπόγειου ορθογωνικού αγωγού χωρίς επίπτωση στις υπάρχουσες κυκλοφοριακές συνθήκες των οδών Πλήθωνος Γεμιστού (μεταξύ των Λ. Δεκελείας και Καραμανλή) και Ξενοδοχουπαλλήλων (ανάντη της Λ. Καραμανλή).

Κατά μήκος του τμήματος από οδό Ξενοδοχοϋπαλλήλων έως οδό Μιαούλη προτείνεται η κατασκευή ανοικτής διατομής με βαθμιδωτά συρματοκιβώτια και στο πέρας του τμήματος, στη διασταύρωση των οδών Μιαούλη και Ιωάννου Θεολόγου προτείνεται η κατασκευή ορθογωνικού τεχνικού έως ανάντη της οδού Μιαούλη.

Ανάντη της οδού Μιαούλη για 130.00 m προτείνεται η κατασκευή ανοικτής διατομής με βαθμιδωτά συρματοκιβώτια. Στην περιοχή της υφιστάμενης Ιρλανδικής Διάβασης (οδός Σποράδων) προτείνεται η κατασκευή κλειστού ορθογωνικού αγωγού ώστε να αποκατασταθεί η κυκλοφορία της οδού πάνω από το τεχνικό. Από το πέρας της προτεινόμενης διευθέτησης έως περίπου 80.00 m κατάντη της οδού Μόλας δεν προτείνονται έργα λόγω του ότι η φυσική διατομή του ρέματος είναι επαρκής.

Τα υπάρχοντα τεχνικά στις οδούς Θρακομακεδόνων και Μόλας είναι ανεπαρκή και απαιτείται η ανακατασκευή τους. 

Το ενδιάμεσο τμήμα αποτελεί Οικοδομικό Τετράγωνο χαρακτηρισμένο σαν χώρος πρασίνου. Στο Ο.Τ. αυτό υπάρχουν κατοικίες ενός ή / και δυο ορόφους που κατοικούνται και το ρέμα περιορίζεται σε ανεπαρκέστατη διατομή ανάμεσα σε μαντρότοιχους, κήπους ή / και κτίσματα. Στο τμήμα αυτό εξετάστηκαν τρεις εναλλακτικές λύσεις:

Λύση Α :  Διερευνήθηκε η κατασκευή ανοικτής διατομής με βαθμιδωτά συρματοκιβώτια έως το τεχνικό της οδού Μόλας και ανάντη αυτού έως το τεχνικό της οδού Θρακομακεδόνων.

Λύση Β :  Διερευνήθηκε η κατασκευή ανοικτής διατομής με βαθμιδωτά συρματοκιβώτια έως το τεχνικό της οδού Μόλας και για 50.00 m ανάντη αυτού και στη συνέχεια έως το τεχνικό της οδού Θρακομακεδόνων προτείνεται η κατασκευή ανοικτής ορθογωνικής διατομής από σκυρόδεμα προκειμένου να περιοριστεί το εύρος εκσκαφών και κατά συνέπεια να μειωθούν όσο το δυνατό οι απαιτούμενές καθαιρέσεις κτισμάτων και κήπων.

Λύση Γ :  Διερευνήθηκε ο άξονας της διευθέτησης τοποθετείται εκτός Οικονομικού Τετραγώνου στην οδό Ζακύνθου. Κατάντη του τεχνικού της οδού Μόλας προτείνεται η κατασκευή ανοικτής διατομής με συρματοκιβώτια, ενώ ανάντη προτείνεται η κατασκευή ανοικτής ορθογωνικής τάφρου από σκυρόδεμα έως το σημείο όπου η διευθέτηση καλύπτεται από την οδό Ζακύνθου. Από το σημείο αυτό μέχρι και ανάντη της οδού Θρακομακεδόνων απαιτείται η κατασκευή κλειστού ορθογωνικού αγωγού.

Εργοδότης Δ. Σωτηρόπουλος & συνεργάτες Α.Μ.Ε.
Κύριος του Έργου Περιφέρεια Αττικής
Περίοδος Εκπόνησης 2008 – 2009
Scroll to Top